Home

Den Intuitive Virksomhed er et nyt helhedskoncept til virksomheder der ønsker nye metoder til værdiforøgelse.

Intuition er evnen til umiddelbar og direkte opfattelse af en helhed eller sammenhæng uden forudgående rationel tænkning.

Denne helhed kan være et almen menneskeligt livsforhold, en praktisk, teknisk eller erkendelsesmæssig problemstilling eller tilsvarende.

I modsætning til den rationelle tænkning, der bygger på slutninger fra led til led, som over et tidsrum bevæger sig frem mod en konklusion, kræver den intuitive indsigt ikke anstrengelse eller intention, men præsenterer uden videre sit indhold for os, helt og komplet, uden at vi kan forklare, hvordan denne helhed fremkom.

Det er en mulighed for den rigtige beslutning truffet i harmonisk helhed.

I nutiden og ikke mindst i fremtiden, skal virksomheder kunne træffe hurtige beslutninger. Der ikke er tid til lange overvejelser om hvert enkelt delelement. Derfor er intuition nødvendig så beslutningen passer i en helhed.

Der er derfor vigtigt at hver enkel medarbejder får mulighed for at øve sig i bevidstgørelse af sine intuitive beslutninger.

Den Intuitive Virksomhed giver dig og dit personale værktøjer til at forbedre intuitionen bl.a. via esoteriske skolinger (indre skolinger).

Intuition kan ikke købes, kræves eller forventes, men kan skabes. At vide hvordan og hvorfor intuition virker kræver værktøjer og øvelse.

I den nye tid er intuition og meditation ikke overnaturligt, men videnskabelig hjerneforskning der kan udvikles og bruge i dagligdagen

Den intuitive virksomhed™ er et nyt helhedskoncept for virksomheder i fremtidens globale samfund. Det er et koncept, hvor medarbejdernes engagementet øges og samarbejdet fremmes og ses som en potentielle værdiforøgelse for virksomheden.

Udgangspunktet er:

• at medarbejdernes engagement er virksomhedens største ressource.

• at medarbejdernes forståelse for samarbejde er virksomhedens unikke styrke.

Opbygning

Den intuitive virksomhed bygger på forandringer i det enkelte menneskes bevidsthed, og gør det klart, ati virksomhedens fremtid alene afhænger af den energi hver enkelt medarbejder lægger i virksomheden.

Det er i den forbindelse vigtigt at forstå; - at medarbejdernes engagement alene øges gennem den accept og respekt det enkelte menneske er i stand til at give/modtage i et samarbejde. - og at virksomhedens virke, i form af produktion, markedsføring og administration, udelukkende er baseret på det enkelte menneskes omsætning af ideer til handling.

For at styrke det enkelte menneskes intuition og gøre denne mere bevidst, har vi udviklet en række værktøjer byggende på større forståelse for samhørigheden mellem det enkelte individ og helheden.

 
 
 
 

Jeg vil gerne høre mere om

Den Intuitive Virksomhed.

Den Intuitive Virksomhed

Konceptet er udviklet at Altiore ApS, som har specialiseret sig i at koordinere helhed mellem den naturvidenskabelige- og den spirituelle verden.

Vi har gennem årene udviklet koncepter mellem den vestlige verden viden og den østlige verden visdom.

Altiore betyder HELHED og vi ser verden som den helhed, der har menneskers udvidede bevidsthed som mål.

Bevidstheden til nye tanker og nye veje i erhvervslivet, ligger måske gemt i opdagelsen af, at de fem kendte sanser ikke er nok.

Derfor må vi udvikle "den sjette sans" også kaldet INTUITION.

Du kan på de følgende sider se vores kursus og hvordan også de kan hjælpe din virksomhed ind i den nye tid.

Copyright © All Rights Reserved

Udvidelse af Maslow's behovspyramide

Maslow topper sin behovspyramide med selvrealisering, men nu er der nye behov for mennesker. De nye behov er opstået med kravet for at kunne handle ud fra intuition og fastholde den i en forståelse af den spirituelle energi-verden.

Menneskers idéer

Basen for unikke idéer gemmes i menneskes psyke og kan kun effektiveres, hvis mennesket trives og har harmoni i sit indre væsen. Det er derfor vigtigt, at se på det enkelte menneskes (medarbejders) harmoni med sig selv og omgivelserne.

For harmoniske mennesker er tryghed et af nøgleordene. Tryghed er det modsatte af forvirring og forvirringen ændres kun gennem forståelse. Forståelsen kan kommunikeres med forklaringer, men såfremt mennesket ikke forholder sig til forklaringen, så vil forståelsen være meget korttids-virkende.

Først når mennesker forholder sig til sig selv og omgivelserne kan der iværksættes langtidsvirkende forandringer. Prægninger, fordomme og vaner kan ændres, men kun hvis det enkelte menneske forstår og forholder sig til: "Hvad betyder det for mig og hvad får jeg ud af det".